Samhälle

Förändringsledning

Projektledning

Handledning

Kulturbygge

Metod- och Modellutveckling

Samorganisering

Brobygge

Samtalsledning

System & modellutveckling

Madeleine Söderström

…har under många år arbetat med utvecklingsarbete, metodutveckling, brobygge och samordning tillsammans med kommun, socialtjänst, region/landsting, arbetsförmedling, jobbtorg försäkringskassa, skola, folkhögskola, rehab och psykiatriaktörer samt LSS

madeleine@morko.se

CO CREATION

Samarbeten över yrkes-, kultur-, organisations- myndighet- eller samhällsgränser är något jag tycker om att arbeta med och har lång erfarenheter av. Att skapa ny flöden där olikas uppdrag kan föras samman till ett flöde; ett gemensamt uppdrag och en gemensam intention.

Ovanliga eller otippade samarbeten gör mig extra nyfiken. När olikheter möts och samskapar blir det hållbara, det nya och den mest innovativa ytan tillgänglig. Hur får man det mångfaldiga, det olika att fungera tillsammans? Jag hjälper dig gärna med just detta; att få upp flödet och få tillgång till hela vidden i ett samarbete. Få möjlighet att se vad som sker när diversitet blir en tillgång och sätter fart framåt. 

MODELLBYGGE

Jag har fått möjligheten att sätta samman nya system, modeller och flöden för olika samhällsaktörer och myndigheter. Vi har också byggt broar mellan olika myndigheters uppdrag och idéburen verksamhet till ett gemensamt uppdragsmodeller på en samorganiserande plattform och därigenom lyckats skapa många synergier; både ekonomiska-, personella- och hälsoaspekter.

Många spännande år och projekt har det blivit tillsammans med de större enheterna tills jag förstod att vi behöver lägga våra samhällsresurser någon annan stans långt tidigare i flödet, så att en stor ”problemfokuserad” apparat inte behövs i samma utsträckning som den som Sverige lutar sig mot. Ett system som på flera håll är bra, på andra håll inte har tillräckligt högt eller tryggt utfall Nu har jag identifierat bättre lösningar på de svåra samhällsproblem och den samhällsohälsa som vi i de flesta städer mer eller mindre murat in i stadsvapnet.

BYGGA FÖRE – I TID

Jag har också fått förmånen att se över olika skolformer och socialpedaogiska modeller, skolhälsovården, EHT, teorier och system och kan nu se helt nya mönster/modeller utkristallisera sig. Det finns bättre vägar att gå än de vi följer just nu, som gör att man i hög grad bättre kan investera i de ungas sunda utveckling så att hälsofrågor, kriminalitet, ohälsa, social problematik till slut kan bli till mer eller mindre ”ickefrågor”. Den stora myndighetsapparat som nu avlönar en otroligt stor mängd människor som behövs och bygger på att det gått fel på vägen, den resursen behöver både stegvis och direkt förflyttas ner tidigare i samhällscykeln. Komma in nära och tidigare i människors liv men på nya sätt. Sådana projekt har jag haft förmånen att vara nyfiken på och också fått leda där vi funnit nycklar och lösningar på kostsam ohälsa, missbruk psykosocial problematik och andra samhällsinlåsningar.

SOCIALPEDAGOGIK

Socialpedagogik, en djupare förståelse för beteendevetenskapen grundfundament och beroendeproblematikens grundpelare är en viktigt nyckel i den samhällsförändringen vi behöver nu. Hur kan man använda den som hävstång och dess positiva påverkan och inverkan på samhälle/grupp/individ eller skola? Utbildning och handledning i socialpedagogik och förändringsprocesser i de fält där människor rör sig och för dess yrkeskårer, är en del av min erfarenhet och på ett sätt en viktig hjärtefråga.

Samarbeta över gränser är både svårt, enkelt och på flera plan otroligt givande att utveckla. De organisationer eller bygder som lyckas med detta går före, har kul på vägen och kommer långt även med små medel.

Hör av dig så är jag med er och handleder er på en spännande utvecklingsresa, dit där ni vill vara!

madeleine@morko.se
Samhälle

Bakgrund & reflektion

Jag har haft förmånen att vid flera tillfällen fått sätta mig i en ”helikopter”. Jobba med projekt där vi fått sätta samman fungerande nytänkande breda systemmodeller och tittat på helheten i vårt samhällssystem: Näringslivet som grorund för människors utveckling genom arbetslivet. Hela den idéburna sektorn som just nu stödjer mycket mer av våra samhällsfunktioner än vad många människor har koll på och i framtiden är de en ännu viktigare aktör för det trygga samhället. Skolan där vi börjar och får våra anlag och beteenden bekräftade, förstärkta eller försvagade och som till 70 procent har fokus på kunskap och ofta knappt orkar med hela den stora beteende utvecklingen som sker under viktiga ungdomsår. Vården som har hand om sjukdomar och Kommunen och FK samt AF/rehab som omvårdar, stöttar och försörjer dem som inte lyckats hålla sig friska i samhället. Jag finner att få eller ingen har hand om det stora viktiga uppdraget att vi skall bibehålla vår hälsa och må bra vi medborgare i en kommun. Det har liksom hamnat hos vården men de har inte fokus på förebyggande hälsa. Det ligger således på privatpersonerna själva och i kommuner som har det socioekonomiskt tungt så finns inga eller lite medel till detta. Stöd får man först när problemen blivit stora, om man hård drar det.

VI KAN BÄTTRE OCH NÅ LÄNGRE MED MINDRE MEDEL

Åker man upp i en helikopter och ser på helheten och inlåsningarna och samtidigt också nere i de viktigaste detaljerna under några år så kan man se att det går att göra på andra sätt och nå mycket längre med de stora gemensamma medel som vi har tillsammans. Jag är oändligt tacksam för de gånger jag har fått prövat mina tankar om framtidens trygghetssystem i staden och på landet.

NÄR CHOKEN BLOCKERAR NERVSYSTEMETS OCH MÄNNISKANS FLÖDE

Intresset tidigt för NPF, trauma, chocker och långvarig stress betydelse för en stressad organisation eller ett stressat samhälle och en onödigt hög ohälsa gav många nycklar och framgångsrika resultat. Insikten om hur nervsystemets blockerade flöde, beteenden som går kräftgång och kraftfulla livshändelser som bakgrund för många problematiker gav år inom ett arbete med att utforma bättre modeller inom socialförsäkringssystemet för komplex problematik, sjukdom och utanförskap. Detta ledde i sin tur till ett utbildningsarbete tillsammans med många professioner inom människomötande yrkesgrupper i samhället såsom; Ledare, lärare, socionomer, vårdpersonal, poliser, psykiatripersonal, LSS, skola och medarbetare på behandlingshem.

PROJEKT SOM LYCKATS

Hon har också ansvarat för flera projekt med fokus på vård och arbetsmarknadsfrågor, landsbygds och skolutveckling som haft dessa nycklar: Trauma/nervsystem/socialpedagogik/kreativitet/förundran som utvecklingshypotes och därav har de 3 CREATE-projekt som hon fick leda lett utvecklingen långt fram, ibland längre än där samtiden har varit.

VAD UNGA MED NPF BEHÖVER SOM BÄST

Hon har också verkat mitt ibland de unga och identifierat de ytor där de pedagogiska nycklarna finns också för dem. Genom det gavs också möjligheten att möta och undersöka hur människor med missbruk (ungdomar och vuxna) som fastnat i kriminalitet väljer sin väg omedvetet och medvetet bort från samhällets normer och hur de tar sig tillbaka in i samhället igen.

INNAN SJUKDOMAR LÅSER IN HÄLSAN

Efter dessa steg runt (2004-2014) i det kostsamma men också vackra socialförsäkringssystemet, dess ledarskap och medarbetarskap, så blev steget naturlig att undersöka hur vi istället kan verka långt innan det medicinska, på flera flera plan, kostsamma tillståndet sätter in. Med arbete inom näringslivet, LSS, handledning och utbildning (2014-2018). Vilket sedan ledde till ett ta mig ännu längre närmre där det börjar bland de unga och barnen. Genom det startade ett nördigt efterforskande under några år i bl a inom socialpedagogikens, trauma/neuropsykatrin´s och beroendetillståndets fält och forskning . Här fanns många viktiga genuina nycklar till hur beteendeförändring kan komma till stånd eller förhindras. Nycklar som kan adaptas kan adaptas både i mötet med människor, organisation och samhälle. Dessa nycklar visar också på grunden till vår förmåga och oförmåga att relatera både till varandra, till vår livsmiljö och vår natur på ett sunt sätt.

Utkomsten av de tvärvetenskaplig studierna på fältet gav en rik och viktig insikt och blev i sin tur en viktig pusselbit för mig när jag stöttar framtidens hållbara näringsliv, skola och samhälle.

SAMHÄLLETS FÖRSTA UTVECKLINGSSTEG I BARNENS FAMN

Madeleine har undersökt även skolans värld och olika pedagogiker samt Elevhälsan och dess processer och utvecklingsområden inom vanlig grundskola, friskola och också hos folkhögskolan som lyckas mycket väl med elever där andra har problem. Samhället byggs här, där barnen och ungdomarna är. Vad är det som redan där sker som gör att vi senare i livet får stora och kostsamma problem? Hon har därför identifierat vägar för hur skolan som plattform och dess uppdrag kan utvecklas och breddas för att på ett mer grundat sätt stödja alla barns livsväg. Öka hälsa, trygghet och därmed minska det kostsamma utanförskap som vi just nu i onödan vadar i Sverige, där det iskalla vatten som fångar in unga är strömt som attan och våldet och den psykiska ohälsan ökar på flera håll. Onödigt, ogenomtänkt, ouppdaterade är flera av våra stödstrukturer vilket samtidigt då ger en möjlighet att tänka om – en oändligt efterlängtad möjlighet. För den kommunledning som har tillräckligt mycket vidvinkel för att tänka tillräckligt mycket nytt och framtida.

Kontakt

madeleine@morko.se

+46738461932

%d bloggare gillar detta: